The Login House

Nasze serwisy - EGB aukcja online

EGB aukcja online

Aplikacja internetowa

Aukcja długów on-line dla firmy EGB Investments SA. Aukcje s± skierowane do w±skiej grupy klientów, którzy kupuj± długi, takie jak kredyty lub mandaty drogowe.

Klient

EGB Investments jest firm±, która zajmuje się odzyskiwaniem długów, jest jedn± z większych tego typu firm w Polsce.

Opis

Aukcja jest przeprowadzana w czasie rzeczywistym co pozwala na bezpo¶redni± obserwację ruchu konkurentów.

Technologia

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
XHTML, CSS, Java Script